Pravidla soutěže Festival kazuistik- Luhačovice 2024

Pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhrajte kuchyňský robot Sencor a další hodnotné ceny“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „Vyhrajte kuchyňský robot Sencor a další hodnotné ceny“.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí Pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené na webové adrese https://www.kendamil.cz/pravidla-souteze-festival-kazuistik-luhacovice-2024/

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Technický správce“).

 1. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Vyhrajte kuchyňský robot Sencor a další hodnotné ceny“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 19.04.2024 do 21.04.2024, a pouze v době (čase) konání pediatrické konference v Luhačovicích pod názvem „19. Festival kazuistik“ (dále jen „Doba konání soutěže“).  Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří vyplnili soutěžní karty mimo stanovenou Dobu konání soutěže.

 1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Tato Soutěž je určena výhradně návštěvníkům pediatrické konference v Luhačovicích, tj. všem fyzickým osobám, starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, a kteří se účastní pediatrické konference v Luhačovicích pod názvem „19. Festival kazuistik“, která probíhá v termínu od 19.04.2024 do 21.04.2024 (dále jen „konference“). Soutěž není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Ze Soutěže budou vyloučeni všechny osoby, které řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. (Dále jen „soutěžící“, „účastník“, „zájemce“ nebo „účastník soutěže“).

 1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na konferenci, a to v souladu s těmito pravidly Soutěže.

Soutěžící se platně účastní Soutěže tak, že budou současně splněny tyto podmínky:

 1. Soutěžící splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v čl. 3 výše,
 2. V Době konání soutěže se zájemce zastaví v stánku Pořadatele soutěže, kde Pořadatel soutěže poskytuje informace o produktech Kendamil pro kojence a malé děti (dále jen „Kendamil stánek“) a zaregistrujte se do sekce pro odbornou veřejnost webové stránky kendamil.cz (dále jen „sekce pro odbornou veřejnost“). Touto registrací získá zájemce přístup k odborným článkům. Heslo a přihlašovací údaje do sekce pro odbornou veřejnost obdrží zájemce na e-mail, který při registraci vyplnil.
 3. Soutěžící pravdivě a úplně vyplní údaje při registraci do sekce pro odbornou veřejnost – a to jméno, příjmení, e-mail (dále jen „povinné údaje“). Soutěžící může při registraci vyplnit i další údaje, a to telefonní číslo, akademický titul, název a adresa pracoviště.
 4. Odesláním registrace a následným potvrzením do sekce pro odbornou veřejnost se zájemce (soutěžící) zaregistruje do Soutěže a současně, že požadované údaje vyplnil pravdivě. Pokud se takové tvrzení soutěžícího ukáže jako nepravdivé, může být soutěžící ze Soutěže vyloučen bez náhrady. Účastník (soutěžící) proto bere na vědomí, že přebírá odpovědnost za jakoukoliv škodu, která může Pořadateli soutěže nebo třetím osobám v důsledku takového jednání vzniknout.
 5. Zájemce (soutěžící) se může zúčastnit Soutěže jen jednou.
 6. Každý jednotlivý zájemce (soutěžící) může v Soutěži uvést pouze jednu e-mailovou adresu. V případě, že zjistí opak, může být zájemce/soutěžící vyloučen ze Soutěže z důvodu porušení těchto pravidel Soutěže.
 7. Pro úplnost Pořadatel soutěže uvádí, že podmínkou pro účast v Soutěži není souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. V případě, že soutěžící se rozhodne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, budou jeho údaje zpracovávány v souladu se souhlasem a s podmínkami souhlasu, které jsou uvedeny při registraci do sekce pro odbornou veřejnost, a které obdrží na e-mail zadaný při registraci, prostřednictvím kterého potvrdí svůj souhlas.

5. MECHANIKA

Po uplynutí Doby konání soutěže bude ze všech soutěžících řádně zaregistrovaných do Soutěže vylosovány 4 výherci, kteří vyhrávají 1 kus výhry uvedené v bodě 6 těchto pravidel Soutěže, tj. 1 výherce 1 kus 1. výhry, 1 výherce 1 kus 2. výhry, 1 výherce 1 kus 3. výhry a 1 výherce 1 kus 4. výhry .

Losování uskuteční zástupci Pořadatele soutěže, a to dne 20.4.2024 na společenském večeru konference (dále také jako „místo losování“). V případě, že losování nebude možné provést z jakéhokoliv důvodu na společenském večeru konference, proběhne losování Pořadatelem soutěže do 10 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

V Soutěži budou uděleny 4 (čtyři) výhry, a to:

 1. výhra – 1x multifunkční kuchyňský robot Sencor v hodnotě 3 999,- Kč
 2. výhra – 3x kniha Praktické dětské lékařství, autor: Alena Šebková, nakladatel: Grada v hodnotě 1.399,- Kč (dále jen „Praktické dětské lékařství“)

(dále spolu jen „výhra“).

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena.

 1. OZNÁMENÍ A POSKYTNUTÍ VÝHRY

Výherci budou kontaktováni osobně Pořadatelem soutěže v místě losování, pokud losování proběhne na konferenci a výherce bude v místě losování a současně bude reagovat na výzvu Pořadatele soutěže. V opačném případě budou výherci kontaktování Pořadatelem soutěže přes e-mail, který vyplnili při registraci do sekce pro odbornou veřejnost, nejpozději do 20 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže.

V rámci výherní zprávy oznámené osobně nebo odeslané přes e-mail bude výherce Pořadatelem soutěže požádán o odpověď na výherní zprávu (nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy) a o zaslání relevantních dodatečných informací pro doručení výhry.

Výherce bude ve výherní zprávě informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení požadovaných informací/dokladů, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce obratem (pokud je mu výherní zpráva oznámená osobně Pořadatelem soutěže v místě losování) nebo do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem soutěže nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude doručitelná nebo výherce nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na vydání výhry.

Podmínkou pro vydání výhry je zaslání požadovaných informací/dokladů, popř. po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící nesplní, resp. nesplní zcela (např. neposkytne údaje pro předání výhry) či v uvedených lhůtách nesplní tuto povinnost, nárok na vydání výhry zaniká.

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu dokladů během přepravy. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za (ne)doručení zásilky (e-mailu) s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry.

Výhra bude předána dle individuální dohody s výhercem, a to do 30 pracovních dnů od doručení požadovaných informací/dokladů a po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na vydání výhry nárok. Výhru je nutné čerpat jednorázově a v termínu platnosti uvedeném u výhry v bodě 6. těchto Pravidel, jinak nárok na výhru zaniká.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 77 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, počáteční písmeno příjmení, město výherce v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku, a to vše na webových stránkách www.kendamil.cz, www.kendamil.sk, na sociálních sítích (Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz, @kendamil_sk, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží, a to bez nároku na honorář.

Soutěžící, resp. výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výherce si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

8. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci soutěže jsou pravidly vázání a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazení.

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel soutěže ani Technický správce neodpovídá za funkčnost doručení zpráv či výher.

Případné informace získá každý soutěžící na tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@kendamil.cz.

Tato Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejich webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

9. OSOBNÍ ÚDAJE 

Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher a souhlas s použitím fotky nebo videa. Rozsah zpracovaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt, název a adresa pracoviště dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže jsou především:

 • souhlas s účastí v Soutěži;
 • u výherců pak oprávněný zájem Pořadatele na dokončení Soutěže a oznámení jejích výsledků;
 • zákonné povinnosti Pořadatele (např. povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví apod.)

Pořadatel zpracovává osobní údaje

 • soutěžících po dobu trvání Soutěže až do předání výher a dále po dobu 6 měsíců po jejím skončení;
 • výherců po dobu 5 let ode dne ukončení Soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví dobu delší, a to za účelem plnění povinností plynoucích z daňových právních předpisů, za účelem případné kontroly Pořadatele soutěže ze strany dozorových orgánů a za účelem zajištění právních nároků Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím, výhercem bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňový a právní poradci.

Osobní údaje účastníků soutěží jsou ze strany Pořadatele zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje;
 • manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě.

V rámci zpracování nebudou osobní údaje soutěžících předávány mimo EU.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 1. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 2. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 3. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a ve Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: gdpr@healthacademy.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/,  https://www.kendamil.sk/zasady-ochrany-soukromi/.

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/, https://www.kendamil.sk/zasady-ochrany-soukromi/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pravidla soutěže „Vyhrajte kuchyňský robot Sencor a další hodnotné ceny“ jsou platné a účinné od 02.04.2024.

V Praze, dne 02.04.2024

Prohlášení cookies
Top