Pravidla spotřebitelské soutěže „Vítejte ve světě opravdového rodičovství“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vítejte ve světě opravdového rodičovství“.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ke spotřebitelům. 

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené na webové adrese soutez.kendamil.cz.

1. Pořadatel soutěže a technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Technický správce“).

2. Soutěž a termín soutěže.

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Vítejte ve světě opravdového rodičovství“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 02.05.2022 00:00:00 hod. do 19.06.2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

3. Komu je soutěž určena?

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám – spotřebitelům starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Ze Soutěže budou vyloučeni všechny osoby, které řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. (Dále jen „soutěžící“, „účastník“, „zájemce“ nebo „účastník soutěže“).

4. Účast a podmínky soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách https://www.kendamil.cz/, které provozuje Pořadatel, a to v souladu s těmito pravidly Soutěže.

Soutěžící se platně účastní Soutěže tak, že budou současně splněny tyto podmínky:

1. Soutěžící splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v čl. 3 výše,

2. V Době konání soutěže si soutěžící vybere oblíbenou aktivitu, ve které pokračuje i s miminkem [soutěžící se může inspirovat seznamem zveřejněným na webové stránkách soutez.kendamil.cz (dále jen „soutěžní webové stránky“)] a zdokumentuje tuto činnost, tj. vyfotí se při ní spolu s miminkem (dále jen „fotka“, „soutěžní fotka“).

3. Následně, opět v Době konání soutěže, zájemce, resp. soutěžící navštíví soutěžní webové stránky, kde do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá tyto údaje:

 • vyplní své jméno a příjmení,
 • vyplní platnou e-mailovou adresu,
 • nahraje svou fotku (soubor o velikosti max. 10 MB),
 • potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a dále potvrdí, že byl informován o zpracování osobních údajů dle čl. 10. těchto pravidel, a také potvrdí, že je starší 18 let, a soutěžní formulář odešle pomocí funkčnosti soutěžních webových (resp. klikne na „Odeslat formulář“).

4. Okamžikem doručení zcela a řádně vyplněného soutěžního formuláře technickému správci, je fotka registrována do Soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a zájemce se stává soutěžícím. Potvrzení platné registrace bude soutěžícímu zasláno na zadanou e-mailovou adresu.

5. Fotku, které soutěžící uveřejní (resp. odešle) do Soutěže, nesmí odporovat právním předpisům České republiky a musí být etická, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod. (dále jen „závažné důvody“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotky ze závažných důvodů dle svého uvážení.

6. Soutěžící soutěžní registrací potvrzuje, že:

 • je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu (fotky), nebo že má řádný souhlas od spoluautorů vloženého materiálu (fotky);
 • má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu (fotce), které jsou potřebné pro registrací fotky do Soutěže, a které jsou vyžadovány těmito pravidly Soutěže a/nebo právnímu předpisy;

pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotka ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotky, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotce či užitím fotky ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotek postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotce a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotky do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

7. Soutěžící souhlasí s tím, aby fotka zaslaná v rámci soutěže byla použita Pořadatelem soutěže na propagaci Soutěže, a to na propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží a/nebo publikováním na webových stránkách Pořadatele soutěže: www.kendamil.cz a sociálních sítích Pořadatele soutěže, zejména na Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz příp. @kendamil_sk, a to vše bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že fotka bude bez nároku na honorář použita po skončení Soutěže pro propagaci aktivit rodičů s dětmi, a to publikováním na webových stránkách Pořadatele soutěže: www.kendamil.cz a sociálních sítích Pořadatele soutěže, zejména na Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz, příp. @kendamil_sk. Tento souhlas uděluje soutěžící na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

8. Zájemce, resp. soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že fotka může být vždy registrována jen jedním zájemcem, resp. soutěžícím. V případě, že bude jedna soutěžní fotka v rozporu s těmito pravidly registrovaná více zájemci, popř. soutěžícími, splní podmínku prokázání soutěžní fotky pouze ten ze zájemců, popř. soutěžících, který jako první registruje fotku do Soutěže v souladu s těmito pravidly, ostatní registrace budou odmítnuty.

5. Dílo v soutěži

Pokud soutěžní fotka soutěžícího naplní znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), soutěžící soutěžní registrací:

 1. prohlašuje, že na díle neváznou žádné právní vady, disponuje veškerými právy k dílu, včetně vypořádání veškerých práv s osobami, které jsou v díle zobrazeny či zachyceny, včetně svolení poskytnout takové dílo do Soutěže a užít je způsobem dle těchto pravidel Soutěže a
 2. uděluje Pořadateli soutěže nevýhradní, bezúplatnou licenci k užití díla bez územního a množstevního omezení na dobu trvání majetkových práv, a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla, vystavování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti (zejména sdělováním v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu a sociálních sítích jakož i sdělováním či rozšiřováním v rámci aplikací, elektronických verzí tištěných periodik), a to zejména, nikoliv však výhradně pro reklamní, umělecké, ilustrační, publikační, propagační, obchodní či jakékoliv jiné účely v jakékoli formě.

Pořadatel soutěže je oprávněn dílo, ať už celé či jeho část, upravit či spojit s jiným dílem. Pořadatel není povinen takto udělenou licenci využít a rovněž není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku, pokud má povahu autorského díla. Odhlášení ze Soutěže, nedokončení Soutěže či vyloučení ze Soutěže nemá vliv na již poskytnutou licenci.

6. Mechanika

Výherci budou vybrání tříčlennou komisí sestavenou Pořadatelem soutěže (dále jen „komise“). Kritérium výběru bude originalita a nápaditost soutěžní fotky. Výběr výherců proběhne do 10 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže.

Celkem budou 3 výherci. O výběru výherců s uvedením pořadí při hodnocení (tj. na jakém místě se soutěžní fotka dle hodnocení komise umístila) bude sepsán protokol, který bude podepsaný komisí.

7. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je 3x roční zásoba pokračovacího/batolecího mléka z prémiové klasické řady Kendamil DHA+, balení (800 g). Roční zásoba pokračovacích a batolecích mlék Kendamil DHA+ (800 g balení) bude výherci sestavena na míru dle věku dítěte. Maximální množství jednotlivých balení pokračovacích a batolecích mlék (v součtu) je 36 ks (tj. 3 balení mlék na měsíc).

Soutěž se nevztahuje na jakoukoliv počáteční kojeneckou mléčnou výživu Kendamil 1 DHA+. Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců.

Pořadatel, ani technický správce soutěže neodpovídá za technické obtíže správce sítě. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

8. Oznámení a poskytnutí výhry

Výherci budou kontaktováni Pořadatelem soutěže (a to na emailové adrese, kterou zadali do registračního soutěžního formuláře) nejpozději do 20 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže.

V rámci výherní zprávy, nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem soutěže, bude výherce požádán o odpověď na výherní zprávu (přičemž v předmětu emailu bude uvedeno „Gratulujeme! Vyhráváte zásobu Kendamilu!“), a o zaslání relevantních dodatečných informací: doručovací adresa pro doručení výhry (výhradně na území České republiky nebo Slovenské republiky), věku dítěte pro stanovení podoby výhry, popř. o zaslání dokladů prokazujících jeho nárok na výhru.

Výherce bude ve výherní zprávě informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení požadovaných informací/dokladů, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem soutěže nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude na e-mail soutěžícího doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na vydání výhry.

Podmínkou pro vydání výhry je zaslání požadovaných informací/dokladů, popř. po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící nesplní, resp. nesplní zcela (např. neuvede doručovací adresu, věk dítěte) či v uvedených lhůtách nesplní tuto povinnost, nárok na vydání výhry zaniká.

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu dokladů během přepravy. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za (ne)doručení zásilky s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry. Křestní jméno, počáteční písmeno příjmení a město výherce bude zveřejněno na webových stránkách soutez.kendamil.cz.

Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, a to do 10 pracovních dnů od doručení požadovaných informací/dokladů a po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na vydání výhry nárok.

Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel soutěže zasílá výhru jednorázově (roční zásobu mléka) nebo soutěžící může sdělit Pořadateli soutěže nejpozději ve zprávě, kterou reaguje na výherní zprávu, že si přeje rozdělit výhru do kvartálu, tzn. že si přeje, aby mu výhra (mléka) byly Pořadatelem soutěže zasílány kvartálně (každé tří měsíce) po 9 ks.  Pozdější změna způsobu čerpání výhry soutěžícím není možná. V případě kvartálního čerpání výhry bude první část výhry (9 ks mlék) zaslána do 10 pracovních dnů od doručení požadovaných informací/dokladů a potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Další část výhry bude zaslána (i) do 10 pracovních dnů ode dne započatí plynutí nového kvartálu (dalších 3 kalendářních měsíců) nebo (ii) v případě, že soutěžící nesdělil, jaké typy mlék (pokračovací/batolecí) mají mu být zaslány, tak další část výhry bude zaslána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy soutěžící sdělí Pořadateli, jaké typy mlék bude v rámci výhry pro příslušný kvartál čerpat (tj. sdělí kolik ks pokračovacího a kolik ks batolecího mléka). V případě, že soutěžící tuto informaci nesdělí ani na výzvu Pořadatele ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy Pořadatelem, bude Pořadatel vycházet z informací sdělených v odpovědi soutěžícího na výherní zprávu Pořadatele a vybere typ mlék podle svého uvážení. Pokud výherce jakoukoliv část zásilky (výhry) nepřevezme, ztrácí na vydání této části výhry nárok.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 77 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, počáteční písmeno příjmení a město výherce a v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku soutěžní (resp. výherní) fotku, a to vše na webových stránkách www.kendamil.cz, na sociálních sítích (Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz, příp. @kendamil_sk, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží, a to bez nároku na honorář.

Soutěžící, resp. výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výherce si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

9. Další podmínky, práva a povinnosti

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni.

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet.

Případné informace získá každý soutěžící na tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@kendamil.cz.

Tato Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

10. Osobní údaje

Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher a souhlas s použitím fotky. Rozsah zpracovaných údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fotka (tj. údaje uvedené v rámci registrace do soutěže), a údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt, doručovací adresa, věk dítěte) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže jsou především:

 • souhlas s účastí v Soutěži;
 • u výherců pak oprávněný zájem Pořadatele na dokončení Soutěže a oznámení jejích výsledků;
 • souhlas s použitím fotky dle čl. 4. bod 7., čl. 5.
 • zákonné povinnosti Pořadatele (např. povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví apod.)

Pořadatel zpracovává osobní údaje

 • soutěžících po dobu trvání Soutěže až do předání výher a dále po dobu 6 měsíců po jejím skončení;
 • výherců po dobu 5 let ode dne ukončení Soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví dobu delší, a to za účelem plnění povinností plynoucích z daňových právních předpisů, za účelem případné kontroly Pořadatele soutěže ze strany dozorových orgánů a za účelem zajištění právních nároků Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím, výhercem bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci;
 • vztahující se k fotce soutěžícího včetně výherce za účelem marketingu a propagace uvedené v čl. 4. bod 7. těchto pravidel na dobu trvání souhlasu, tj, na dobu neurčitou jinak na dobu do odvolání souhlasu uděleného dle čl. 4 bod 7. těchto pravidel.

Osobní údaje účastníků soutěží jsou ze strany Pořadatele zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje;
 • manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě.

V rámci zpracování nebudou osobní údaje soutěžících předávány mimo EU.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.czwww.uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a ve Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: info@kendamil.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/.

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto pravidla spotřebitelské soutěže „Vítejte ve světě opravdového rodičovství“ jsou platné a účinné od 30.04.2022.

V Praze, dne 29.04.2022

Prohlášení cookies
Top