Pravidla spotřebitelské soutěže „#RodičemBezFiltru“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „#RodičemBezFiltru“.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ke spotřebitelům. 

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené na webové adrese soutez.kendamil.cz. 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Technický správce“).

2. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „#RodičemBezFiltru“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 01.11.2022 00:00:00 hod. do 20.11.2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na platformě Instagram @kendamil_cz

3. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA? 

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám – spotřebitelům starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Ze Soutěže budou vyloučeni všechny osoby, které řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. (Dále jen „soutěžící“, „účastník“, „zájemce“ nebo „účastník soutěže“). 

4. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na platformě Instagram @kendamil_cz, a to v souladu s těmito pravidly Soutěže. 

Soutěžící se platně účastní Soutěže tak, že budou současně splněny tyto podmínky:

 1. Soutěžící splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v čl. 3 výše,
 2. Soutěžící před vstupem do Soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Instagramu zřízeného v souladu s podmínkami sítě Instagram dostupnými na adrese https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav
 3. V Době konání soutěže si soutěžící vybere jakoukoliv situaci ze svého rodinného života, kterou by se normálně na Instagramu nepochlubil nebo jakoukoliv aktivitu s dítětem, a to vše bez úprav a filtrů [soutěžící se může inspirovat seznamem zveřejněným na webové stránkách soutez.kendamil.cz (dále také jen „soutěžní webové stránky“)] a zdokumentuje tuto situaci a/nebo činnost, tj. vyfotí se nebo natočí video (dále jen „fotka/video, soutěžní fotka/video“). 
 4. Následně, opět v Době konání soutěže soutěžící navštíví Instagram a na svůj osobní instagramový profil nahraje fotku/video (dále jen „soutěžní příspěvek”) a u svého soutěžního příspevku označí Instagram profil @kendamil.cz a použije soutěžní hashtag této Soutěže #RodicemBezFiltru.
 5. Okamžikem zveřejnění soutěžního příspěvku na osobním instagramovém profilu účastníka včetně současného provedení označení soutěžního příspěvku Instagramovým profilem @kendamil.cz a hashtagem #RodičemBezFiltru se účastník stává soutěžícím (dále jen „soutěžní registrace“).
 6. Soutěžní fotku/video, které soutěžící zveřejní (resp. odešle) do Soutěže, nesmí odporovat právním předpisům České republiky a musí být etická, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod. (dále jen „závažné důvody“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže jakékoliv fotky ze závažných důvodů dle svého uvážení.
 7. Soutěžící soutěžní registrací potvrzuje, že:
 1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu (fotky nebo videa), nebo že má řádný souhlas od spoluautorů vloženého materiálu (fotky nebo videa);
 2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu (fotce nebo videu), které jsou potřebné pro registraci soutěžního příspěvku do Soutěže, a které jsou vyžadovány těmito pravidly Soutěže a/nebo právnímu předpisy;

pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být takový soutěžní příspěvek  ze Soutěže vyřazen, smazán a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout Pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotky, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotce či užitím fotky ze strany Pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý Účastník je povinen při pořizování fotek postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotce a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotky do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

 1. Soutěžící souhlasí s tím, aby soutěžní fotka/video zveřejněné v rámci soutěže byla použita Pořadatelem soutěže na propagaci Soutěže, a to na propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží a/nebo publikováním na webových stránkách Pořadatele soutěže: www.kendamil.cz a sociálních sítích Pořadatele soutěže, zejména na Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz, @kendamil_sk, a to vše bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že fotka bude bez nároku na honorář použita po skončení Soutěže pro propagaci aktivit rodičů s dětmi, a to publikováním na webových stránkách Pořadatele soutěže: www.kendamil.cz a sociálních sítích Pořadatele soutěže, zejména na Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz, @kendamil_sk. Tento souhlas uděluje Soutěžící na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu. 
 2. Zájemce, resp. soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soutěžní fotka nebo video může být vždy registrována jen jedním zájemcem, resp. soutěžícím. V případě, že bude jeden soutěžní příspěvek v rozporu s těmito Pravidly registrovan více zájemci, popř. soutěžícími, splní podmínku prokázání soutěžní fotky/videa pouze ten ze zájemců, popř. soutěžících, který jako první registruje fotku/video do Soutěže v souladu s těmito pravidly, ostatní registrace budou zamítnuty. 

5. DÍLO V SOUTĚŽI

Pokud soutěžní příspěvek soutěžícího naplní znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), soutěžící soutěžní registrací:

 1. prohlašuje, že na díle neváznou žádné právní vady, disponuje veškerými právy k dílu, včetně vypořádání veškerých práv s osobami, které jsou v díle zobrazeny či zachyceny, včetně svolení poskytnout takové dílo do Soutěže a užít je způsobem dle těchto pravidel Soutěže a
 2. uděluje Pořadateli soutěže nevýhradní, bezúplatnou licenci k užití díla bez územního a množstevního omezení na dobu trvání majetkových práv, a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla, vystavování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti (zejména sdělováním v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu a sociálních sítích jakož i sdělováním či rozšiřováním v rámci aplikací, elektronických verzí tištěných periodik), a to zejména, nikoliv však výhradně pro reklamní, umělecké, ilustrační, publikační, propagační, obchodní či jakékoliv jiné účely v jakékoli formě.

Pořadatel soutěže je oprávněn dílo, ať už celé či jeho část, upravit či spojit s jiným dílem. Pořadatel není povinen takto udělenou licenci využít a rovněž není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku, pokud má povahu autorského díla. Odhlášení ze Soutěže, nedokončení Soutěže či vyloučení ze Soutěže nemá vliv na již poskytnutou licenci.

6. MECHANIKA 

Výherci budou vybrání tříčlennou komisí sestavenou Pořadatelem soutěže (dále jen „komise“). Kritérium výběru bude originalita a nápaditost soutěžní fotky. Výběr výherců proběhne do 10 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže.

Celkem bude 5 výherců pro Českou republiku. O výběru výherců s uvedením pořadí při hodnocení (tj. na jakém místě se soutěžní fotka dle hodnocení komise umístila) bude sepsán protokol, který bude podepsaný komisí.

7. VÝHRY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je voucher v hodnotě 2 500 Kč, celkem tedy 5x voucher v hodnotě  2 500,- Kč, přičemž každý výherce obdrží jeden voucher. Vouchery bude Pořadatel soutěže vydávat pouze v elektronické podobě. 

Soutěž se nevztahuje na jakoukoliv počáteční kojeneckou výživu a ani jakoukoliv potravinu pro zvláštní lékařské účely. Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců.

Pořadatel, ani technický správce soutěže neodpovídá za technické potíže správce sítě. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

8. OZNÁMENÍ A POSKYTNUTÍ VÝHRY

Výherci budou kontaktováni Pořadatelem soutěže přes sociální síť Instagram nejpozději do 20 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže.  

V rámci výherní zprávy odeslané přes Instagram, nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy, bude výherce Pořadatelem soutěže požádán o odpověď na výherní zprávu s textem  „Gratulujeme! Vyhráváte voucher v hodnotě 2 500 Kč!” a o zaslání relevantních dodatečných informací: doručovací e-mail pro doručení výhry, popř. o zaslání dokladů prokazujících nárok výherce na výhru. 

Výherce bude ve výherní zprávě informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení požadovaných informací/dokladů, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem soutěže nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude doručitelná nebo výherce nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na vydání výhry. 

Podmínkou pro vydání výhry je zaslání požadovaných informací/dokladů, popř. po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící nesplní, resp. nesplní zcela (např. neuvede e-mail pro zaslání výhry) či v uvedených lhůtách nesplní tuto povinnost, nárok na vydání výhry zaniká.

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu dokladů během přepravy. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za (ne)doručení zásilky (e-mailu) s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry. 

Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedený e-mail, a to do 10 pracovních dnů od doručení požadovaných informací/dokladů a po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na vydání výhry nárok. 

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 77 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, počáteční písmeno příjmení, město výherce, název osobního instagramového profilu výherce  a v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku soutěžní (resp. výherní) fotku/video a/nebo soutěžní příspěvek, a to vše na webových stránkách www.kendamil.cz, na sociálních sítích (Facebookové stránce @kendamilczsk a Instagramovém profilu @kendamil_cz, @kendamil_sk, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží, a to bez nároku na honorář.

Soutěžící, resp. výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výherce si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

9. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci soutěže jsou pravidly vázání a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazení.

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel soutěže ani Technický správce za funkčnost aplikace Instagram/Facebook, doručení zpráv či výher.

Případné informace získá každý soutěžící na tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@kendamil.cz.

Tato Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejich webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook/Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje účastníkovi provozovatel sítě Facebook/Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv provozovateli sítě Facebook/Instagram. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Meta Platforms Ireland Limited. nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této Soutěže.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher a souhlas s použitím fotky nebo videa. Rozsah zpracovaných údajů: jméno, příjmení, název osobního instagramového profilu, fotka/video (tj. údaje uvedené v rámci registrace do soutěže), a údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže jsou především:

 • souhlas s účastí v Soutěži;
 • u výherců pak oprávněný zájem Pořadatele na dokončení Soutěže a oznámení jejích výsledků;
 • souhlas s použitím fotky nebo videa dle čl. 4. bod 7., čl. 5. 
 • zákonné povinnosti Pořadatele (např. povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví apod.)

Pořadatel zpracovává osobní údaje 

 • soutěžících po dobu trvání Soutěže až do předání výher a dále po dobu 6 měsíců po jejím skončení;
 • výherců po dobu 5 let ode dne ukončení Soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví dobu delší, a to za účelem plnění povinností plynoucích z daňových právních předpisů, za účelem případné kontroly Pořadatele soutěže ze strany dozorových orgánů a za účelem zajištění právních nároků Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím, výhercem bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňový a právní poradci;
 • vztahující se k  soutěžnímu příspěvku soutěžícího včetně výherce za účelem marketingu a propagace uvedené v čl. 4. bod 7. těchto pravidel na dobu trvání souhlasu, tj, na dobu neurčitou jinak na dobu do odvolání souhlasu uděleného dle čl. 4 bod 7. těchto pravidel. 

Osobní údaje účastníků soutěží jsou ze strany Pořadatele zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje; 
 • manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě.

V rámci zpracování nebudou osobní údaje soutěžících předávány mimo EU.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a ve Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: info@kendamil.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pravidla spotřebitelské soutěže „#RodičemBezFiltru“ jsou platné a účinné od 31.10.2022..

V Praze, dne 30.10.2022